KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) (dalej: RODO) informujemy, iż:

1.Administratorami podanych danych osobowych są, Mateusz Wirkus z siedzibą: 81-549 Gdynia Leśna 33/10 oraz Kamil Bredow z siedzibą: 85-432 Bydgoszcz Kormoranów 14zwani dalej „Administratorami”.

2.Dane osobowe podawane przez Pana/Panią będą przetwarzane przez Administratorów w celach:

 • Świadczenia usług treningów personalnych i treningów EMS (w tym planowania programu treningów z uwzględnieniem stanu zdrowia, przechowywania wyników pomiaru składu ciała i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie usługi treningów personalnych i treningów EMS);
 • Świadczenia usług dietetycznych (w tym tworzenia zaleceń żywieniowych, oraz przechowywania wyników pomiaru składu ciała, przekazanych przez klienta wyników badań laboratoryjnych i danych osobowych niezbędnych do bieżącego kontaktu telefonicznego i mailowego w celu przekazywania informacji odnośnie usługi opieki dietetycznej);
 • Prowadzenia ewidencji klientów przez Administratorów na wewnętrzne potrzeby (np. w celach księgowych, rozliczeń, ewentualnego dochodzenia roszczeń);
 • Zapewnienia bezpieczeństwa budynków i pomieszczeń (w tym videomonitoring w zakresie niezbędnym do ochrony pomieszczeń);
 • archiwizacji;

3.Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 oraz 9 ust. 2 RODO stanowi:

 • wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie;
 • wykonanie umowy, której są Państwo stroną, lub podjęcie działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy;
 • prawnie uzasadniony interes administratora;
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorach danych;

4.Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Administratorów jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem:

 • świadczenia usług dietetycznych;
 • treningów personalnych;
 • treningów EMS;

5.Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem są Administratorzy, a także:

 • Współpracujący z Administratorami trenerzy personalni świadczący usługi dla klientów Administratorów;
 • Zewnętrzna firma księgowa;
 • Obsługa IT;

6.Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia żądania ich usunięcia – co mogą Państwo uczynić listownie na adres siedziby Administratorów, w formie wiadomości e-mail na adres mateuszwirkus@gmail.com lub kamil.bred@gmail.com. Zwracamy jednak uwagę, iż powyższe działania z Państwa strony uniemożliwią wykonanie świadczenie usług.

7.W razie innej niż zgoda podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odpadnięcia podstawy prawnej przetwarzania, w tym w szczególności zakończenia współpracy, przedawnienia/dochodzenia roszczeń.

8.Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych.

9.Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

10.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.